Федірки
Волочиський район, Хмельницька область

32 сесія

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять другої  сесії

від  03  вересня 2015 року  № 1/32                                                         

Про внесення змін до сільського бюджету на 2015 рік. 

 На підставі висновку №2 сільської ради про результати виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету Федірківської сільської ради  за 8 місяців 2015 року  від 02 вересня 2015року,  керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про     місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України ,  сесія сільської ради 

                                                             В И Р І Ш И Л А :

        1. Збільшити  план надходжень до загального фонду сільського бюджету на 2015 рік в  сумі 372000,00грн. в т.ч. збільшити доходи  по орендній платі з юридичних осіб  ( код 18010600) на суму 140000,00грн , єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників (код 18050500) на суму 232000,00грн                          

               2.Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету на 2015 рік на суму 364800,00.грн. і направити дані кошти на:

КФК 070101 КЕКВ 2111  -     5000,00 грн.

КФК 070101 КЕКВ 2120  -     1500,00 грн.

КФК 070101 КЕКВ 2210  -   30700,00 грн.

КФК 070101 КЕКВ 2274  -     4000,00 грн.

КФК 100203 КЕКВ 2210  -     7000,00 грн.

КФК 110201 КЕКВ 2210  -    11000,00 грн.

КФК 110204 КЕКВ 2210  -    35000,00 грн.

КФК 110204 КЕКВ 2240  -  135000,00 грн.

КФК 170703 КЕКВ 2240   -  96000,00 грн.

                                    КФК 250404 КЕКВ 2240   -  39000,00 грн.

         3.Установити профіцит сільського бюджету у сумі 7800,00грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

         4. Установити дефіцит спеціального фонду сільського  бюджету у сумі 7800,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 7800,00 грн.

         . Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету на 2015рік на суму 7800,00грн.за рахунок надходження коштів із загального фонду і направити їх  на:

                                          КФК 070101 КЕКВ 3110  -  3800,00грн.

                                          КФК 110204 КЕКВ 3110  -  4000,00грн

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання планування бюджету та фінансів.

             Сільський голова               Л.Кучер      

 

            

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять другої сесії

від 03 вересня 2015 року  №232

 

Про організацію роботи з розроблення

містобудівної документації населених пунктів

Федірківської сільської ради на період 2015-2016 років.

 

     Враховуючи необхідність розроблення генеральних планів сіл, які є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населених пунктів, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктом 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради                                            

                                                 В И Р І Ш И Л А :

       1.Затвердити «Програму розроблення містобудівної документації населених пунктів Федірківської сільської ради на період 2015-2016 років» (додається).

  1. Розпочати роботи з розроблення Генеральних планів сіл з розробкою детальних планів ділянок (кварталів) перспективного освоєння:

2.1. Виконавчому комітету сільської ради організувати роботи з актуалізації картографічної основи в масштабі 1:2000 для розроблення генеральних планів сіл;

2.2. Виконавчому комітету сільської ради організувати розробку генеральних планів сіл.

2.3. Сільському голові укласти договір на розроблення Генеральних планів сіл з проектною організацією, яка має архітекторів з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на розроблення містобудівної документації.

  1. Виконавчому комітету сільської ради після завершення розроблення Генеральних планів подати їх на затвердження сесії сільської ради.

4.        Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради

5.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з

питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту

населення. 

Сільський голова                             Л.Ф.Кучер

 

ПРОГРАМА

розроблення містобудівної документації населених пунктів

 Федірківської сільської ради

на період 2015-2016 років

 

  1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Федірківська сільська рада

2.

Дата, номер і назва документа органу місцевого самоврядування про розроблення програми

Рішення 32 сесії Федірківської сільської ради

6 скликання  №232 від 03.09. 2015 р.

3.

Розробник програми

Федірківська  сільська рада

4.

Відповідальний виконавець програми

виконавчий комітет

Федірківської  сільської ради

5.

Учасники програми

сільська рада, фізична або юридична особа, яка, відповідно до законодавства, є розробником відповідної документації, структурні підрозділи райдержадміністрації

6.

Термін реалізації програми

2015-2016 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

- Актуалізація картографічної основи

- Розроблення генеральних планів

 

 

 

118345 грн.

2.      Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

На сьогоднішній день, генеральні плани сіл Федірківської сільської ради відсутні.

Генеральні плани сіл Федірківської сільської ради розроблені у 1960-70 роках минулого століття, вичерпали свій розрахунковий ресурс, втратили актуальність, не мають практичної цінності і не придатні для подальшого застосування. Будівництво ведеться вибірково, без врахування загальної стратегії розвитку населеного пункту, що створює певні труднощі у забезпеченні інженерно-транспортної інфраструктури об’єктів будівництва.

Відповідно до вимог чинного законодавства у разі відсутності містобудівної документації передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності, або зміна цільового призначення земельних ділянок для містобудівних потреб забороняється.

Таким чином відсутність містобудівної документації призупиняє будь-яку інвестиційну діяльність на території населеного пункту, тому розроблення програми забезпечення населених пунктів сільської ради генеральними планами є необхідним.

  1. Мета програми

Метою програми є відповідно до схеми планування території України та схеми планування території району, послідовне розроблення і коригування містобудівної документації населених пунктів сільської ради протягом 2015-2016 років для забезпечення їх сталого розвитку, раціонального використання земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування державних, суспільних і приватних інтересів на кожній території.

  1. Завдання Програми та її першочергові заходи:

     актуалізація картографічної основи (виконання топографо-геодезичних зйомок територій масштабу 1:2000);

·                    визначення та встановлення меж населених пунктів;

·                    розроблення (коригування) містобудівної документації населених пунктів сільської ради (генплани, концепції розвитку, правила забудови);

·                    врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

·                    обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

·                    забезпечення сталого розвитку населених пунктів;

·                    визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об’єктів;

·                    обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

·                    визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

·                    визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

·                    охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

·                    регулювання забудови населених пунктів.

 

  1. Механізм реалізації програми
  2. У відповідності до чинного законодавства, Програма реалізується безпосередньо органом місцевого самоврядування (сільською, селищною та міською радами), у межах компетенції, структурними підрозділами районної державної адміністрації, фізичними або юридичними особами, які, відповідно до законодавства, є розробником відповідної документації.

Фінансування, передбачених Програмою заходів, здійснюється за кошти місцевого та державного бюджетів, потенційних інвесторів та інших джерел, не заборонених законом. Фінансування програми може здійснюватись, також, за рахунок коштів пайової участі замовників будівництва об’єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

Розрахунки вартості робіт, передбачених Програмою, виконано на підставі діючих нормативів. За окремими угодами, виходячи із орієнтовного розрахунку, - 150 грн. на топографо-геодезичні і 150 грн. на проектно-планувальні роботи за 1 гектар території населеного пункту.

 

  1. Обсяги робіт та джерела фінансування програми

п/п

Види робіт

Обсяги фінансування (тис. грн.)

Термін виконання

Джерела фінансування

1.

Актуалізація картографічної основи (виконання топографо-геодезичних зйомок територій масштабу 1:2000) с. Федірки

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку 150 грн. за 1 га території населеного пункту

2015

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

2.

Актуалізація картографічної основи (виконання топографо-геодезичних зйомок територій масштабу 1:2000) с. Мирівка

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку 150 грн. за 1 га території населеного пункту

2015

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

3.

Актуалізація картографічної основи (виконання топографо-геодезичних зйомок територій масштабу 1:2000) с. Ріпна та с.Сербинів

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку 150 грн. за 1 га території населеного пункту

2015

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

4.

Розроблення генерального плану с.Федірки

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку 150 грн. за 1 га території населеного пункту

2015-2016

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

5.

Розроблення генерального плану с.Мирівка

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку 150 грн. за 1 га території населеного пункту

2015-2016

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

6.

Розроблення генерального плану с.Ріпна та с.Сербинів

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку 150 грн. за 1 га території населеного пункту

2015-2016

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

  1. Етапи реалізації програми

Реалізація Програми розрахована на період з 2015 по 2016 роки.

 

Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

2015 рік

2015 рік

2015 рік

2016  рік

 

Актуалізація картографічної основи с. Федірки

10695

 

 

 

 

35635,50

Актуалізація картографічної основи с. Мирівка

11300

 

 

 

 

37666,51

Актуалізація картографічної основи с. Ріпна та с.Сербинів

13513

 

 

 

 

45043,50

Розроблення генерального плану с. Федірки

 

 

 

 

 

 

Розроблення генерального плану с. Мирівка

 

 

 

 

 

 

Розроблення генерального плану с. Ріпна та с.Сербинів

 

 

 

 

 

 

 

  1. Очікувані наслідки реалізації Програми

В результаті реалізації Програми очікується:

·      забезпечення всіх населених пунктів сільської ради придатною для користування містобудівною документацією, яка забезпечуватиме збалансований розвиток, забудову та інше використання територій населених пунктів;

·      забезпечення раціонального використання земель;

·      розроблення схем інженерного захисту територій, вражених природними екзогенними процесами, створення безпечних умов проживання населення;

·      встановлення та впорядкувати меж населених пунктів;

·      забезпечення раціонального використання природно-ресурсного потенціалу населених пунктів.

 

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять другої сесії

від 03 вересня 2015 року № 332

Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку гр. Л. з передачею у власність.

            Розглянувши заяву гр. Л.(ід. код ****), що проживає в м.Хмельницькому про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі  (на місцевості ) в межах населеного пункту с. Ріпна по вул. Шкільна 2, технічну документацію та витяг з державного земельного кадастру, керуючись статтями 12,79-1,107,118,121 Земельного Кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», статтею 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради 

В И Р І  Ш И Л А :

        1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі  (на місцевості ) без зміни категорії земель житлової та громадської забудови площею    0.2500 га гр. Л., в тому числі

- 0,2500 га за цільовим призначенням  для будівництва та обслуговування житлового будинку – код 02.01 за кадастровим номером  6820988200:03:002:0044 в межах населеного пункту села Ріпна по вул. Шкільна 2

       2.Передати гр. Л.  безоплатно у власність земельну ділянку площею 0.2500га в селі Ріпна по  вул. Шкільна 2, в тому числі 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку.

     3. Гр. Л. звернутись в реєстраційну службу  Волочиського районного управління юстиції для отримання свідоцтва на нерухоме майно.

     4.Секретарю сільської  ради внести необхідні зміни в облікові документи, інформувати Волочиське відділення  МДПІ та на протязі 5 днів завірену копію рішення передати у відділ Держземагентства у Волочиському районі.

     5.Гр. Л.  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради.

      Сільський голова                                        Л.Ф.Кучер